Jaarverslag 2020 van de Stichting EXIT februari 2021

Ook dit jaar kwam het bestuur weer drie keer bij elkaar. De eerste keer, zoals we dat gewoon zijn, in het midden van het land, zodat het goed aan te rijden is voor de bestuursleden die over het land verspreid wonen. Daarna dwong de Corona-pandemie  ook ons om online te vergaderen. Tussendoor werden zaken per mail afgestemd. 

Het bestuur veranderde van samenstelling. Aan het begin van het jaar kwam ds. Elly van der Meulen onze gelederen versterken. Elly is interimpredikant binnen de PKN en parttime predikant in Nieuw Amsterdam – Veenoord. Tijdens haar studie heeft zij twee jaar in Boedapest gestudeerd. We zijn verheugd over deze aanvulling en zijn er bovendien heel blij mee, dat zij in november de taak van voorzitter heeft overgenomen van Greteke de Vries. Greteke had aangegeven vanaf juni het bestuur te verlaten. Dat werd vanwege Corona uitgesteld tot november, met de afspraak om in 2021 nog een keer goed afscheid van haar te nemen zodra we weer bij elkaar kunnen komen. Greteke is vanaf het allereerste begin betrokken geweest bij de Stichting Exit en dat vraagt om een goed afscheid. Het verheugt ons dat zij ons het komende jaar blijft ondersteunen d.m.v. het bijhouden van de website.

Het stemt dankbaar dat de Stichting ook in 2020 weer voldoende financiële steun ontving van fondsen, diaconieën en particulieren. Daardoor konden we volop blijven werken aan het doel van de Stichting: het uitgeven van boeken, gericht op de praktijk van het kerkelijk leven en deze voor een zodanige prijs op de markt brengen, dat ze met name in Roemenië betaalbaar zijn. 

Alle boeken in onze serie worden uitgegeven met het oog op de praktijk van de predikant in de Hongaarstalige gebieden en worden aan de Protestantse Theologische faculteiten in Roemenië en Hongarije gebruikt. 

De keuze van de boeken die wij (laten vertalen en) uitgeven wordt bepaald door de behoefte en belangstelling van de Hongaarse theologen, predikanten en studenten, door de vraag of ze geschikt zijn voor de Hongaarse context en door de vraag of ze een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en ondersteuning van theologie en kerk in het Hongaarstalig gebied. We overleggen daarover met de Adviesraad, die daartoe divers is samengesteld. De adviesraad bestaat op dit moment uit vier hoogleraren theologie uit Roemenië (uit de református, de unitarische en lutherse kerken), een hoogleraar theologie uit Hongarije, een gemeentepredikant uit Roemenië en een secretaris. Samen beheersen zij meerdere talen, zodat de raad adviezen kan uitbrengen over boeken in verschillende talen.

Vanzelfsprekend is het na een positieve beslissing tot uitgave van een boek ook belangrijk dat we daarvoor de financiering kunnen vinden. 

Alle boeken worden gedrukt in Roemenië en uitgegeven bij onze uitgeverij Exit in Kolozsvár (Cluj).  Ze zijn in meerdere boekwinkels in Roemenië (Kolozsvár) en Hongarije (m.n. in Boedapest en Debrecen) te verkrijgen. Diverse docenten aan verschillende universiteiten verlenen ook hun medewerking aan verspreiding en verkoop. 

Hoewel er ook in 2020 boeken werden verkocht zijn de inkomsten daarvan t.g.v. de Coronacrisis nog niet bij ons binnengekomen, waardoor die verkoop dit jaar niet terug is te zien bij de inkomsten in de financiële samenvatting.

Aan het einde van het jaar was er een zeer succesvolle kerstactie.  Veel predikanten in Roemenië ontvingen de vertaling van het 2e deel van ‘Het verhaal gaat’ van Nico ter Linden als kerstcadeau van particulieren en diaconieën die giften gaven naar aanleiding van onze oproep daartoe. Onze zusterstichting de Professor Juhász István Stichting gaf het boek als kerstcadeau aan alle theologiestudenten, docenten en medewerkers van het Theologisch instituut in Kolozsvár.

Dit jaar 2020 verschenen op de markt:

 1. Vertaling van “Ontvouwen”, een Homiletisch handboek van dr. Bert de Leede en dr. Ciska Stark
 2. De vertaling van Het verhaal gaat deel 2 van Nico ter Linden
 3. Gereviseerde herdruk van de vertaling van de Ethiek van Bonhoeffer

De geplande uitgave van ‘Christelijke Dogmatiek’ van Van der Kooi en Van de Brink moesten we doorschuiven naar 2021, omdat het vertaal- en correctiewerk meer tijd kost dan gedacht.  

Half december ontvingen we van de vertaalster van het boek ‘Ontvouwen’ het volgende bericht: 

“Nadat ik de mail met een aanbeveling en kerstwensen erbij doorstuurde naar alle predikanten in onze classis Temesvár, kreeg ik een bericht van de classisvoorzitter dat hij voor alle collega’s een exemplaar van het Hongaarse Ontvouwen heeft besteld als kerstcadeau. Ontroerend gebaar.”

Dit bericht, de blijdschap van predikanten en studenten met ‘Het verhaal gaat’ als kerstcadeau en de grote afname van de boeken van de stichting Exit in het algemeen, laten zien dat voortzetting van de  werkzaamheden van de stichting belangrijk is. 

Financiële samenvatting 2020

Totale uitgaven € 19.560,42    

De uitgaven bestaan voornamelijk uit druk- en vertaalkosten

Totale inkomsten: € 17.651,50

De inkomsten zijn globaal in 2 groepen in te delen:

 1. Giften algemeen: € 9.326,75

*  € 5.000,-  van het Solidariteitsfonds     

*  € 2.000,-  van de Van Dijk Stichting via de Juhász Stichting

*  € 2.326,80  van enkele diaconieën en particulieren

 1. Giften specifiek: € 8.324,75

* € 7.324,75 van de Kerstactie voor ‘Het verhaal gaat’ deel 2

* € 1.000,00 t.b.v. de uitgave  van ‘Die 2e Römerbrief’ van Karl Barth

T.g.v. de Coronacrisis zijn de inkomsten van de verkoop van boeken in 2020 nog niet bij ons binnengekomen.

Saldo per 1 januari 2021: €  18.222,86

Hierin vervat een reservering van speciale giften voor de uitgave van “Die 2e Römerbrief” à € 11.287,-  

*  € 9.287,- van de Hemmense zending 

*  € 2.000,- van particuliere giften

Beleid en plannen komende jaren

Graag willen we doorgaan op de ingeslagen weg en proberen nieuwe bronnen voor financiering te vinden.

In de planning voor komend jaar staat in elk geval de uitgave van ‘Christelijke Dogmatiek’, deel 3 van ‘Het verhaal gaat’ en ‘Die 2e Römerbrief’ (100 jaar na de eerste druk). Ook is besloten tot het laten vertalen en uitgeven van ‘Collaborative Practical Theology’ van dr. H.P. de Roest. Enkele voorstellen voor uitgave van andere boeken liggen op dit moment bij de adviesraad. 

In het verleden gaven we ook een aantal dissertaties van Hongaarse predikanten uit. Daarmee zullen we in de toekomst terughoudender zijn, omdat de belangstelling daarvoor minder groot is vanwege het specifieke karakter ervan. 

Er zijn op het moment meerdere aanvragen en wensen voor het vertalen en uitgeven van boeken. Daarom is in de begroting een hoog bedrag voor nieuwe boeken opgenomen en komen we uit op een behoorlijk tekort. We hopen zo veel mogelijk aanvragen en wensen te kunnen realiseren en daartoe dus extra giften en donaties te ontvangen.

Begroting 2021

Uitgaven:

 • Finale correctie “Christelijke Dogmatiek”,  €. 2.500,-
 • Uitgave 2e Romerbrief, €. 13.000,-
 • Deel 3 van “Het verhaal gaat” van Nico ter Linden, €. 9.500,- 
 • Nieuwe boeken €  18.500,-
 • Uitgave dissertatie Maté Farkas Zoltán €  2.000,-
 • Diversen (Boekpresentaties/reiskosten/bankkosten/ website) €  1.500,- 

Totaal: €  47.000,-

Inkomsten: 

 • Verkoop boeken:  €  1.250, – 
 • Van Dijk Stichting via Juhász Stichting €. 2.000, – 
 • Stichting Solidariteitsfonds €. 5.000, –
 • Giften diaconieën en particulieren €. 2.500, –
 • Juhász Stichting boeken voor studenten €. 3.200,- 

Subtotaal: €  13.950,-

 Saldo 1/1/2021                                                                                           €. 18.222,86

Totaal: €. 32.172,86

   Resultaat: € 32.172,86  

€ 47.000,00 –

——————

– €  14.827,14