Jaarverslag 2021 van de Stichting EXIT

(februari 2022)

Het bestuur vergaderde driemaal. Daarvan konden we elkaar eenmaal persoonlijk ontmoeten op Urk. Dat gaf ons de gelegenheid om alsnog in levenden lijve afscheid te nemen van Greteke de Vries, die het bestuur in 2020 had verlaten. Tegelijk konden we persoonlijk kennis maken met ds. Margriet Gosker. Zij woont sinds begin 2021 de bestuursvergaderingen bij en overweegt bestuurslid te worden. Margriet werkte als predikant vanaf 1972 in een aantal gemeenten en is gepromoveerd in Oecumenische Theologie. Zij heeft veel contacten Hongarije door de achtergrond van haar echtgenoot Ferenc Postma. Aan het einde van het jaar nam Marianna van de Graaf het secretariaat over van Jan Bouma. Ook gingen we op zoek naar een webmaster buiten het bestuur.

In 2021 werd een steunaanvraag naar veel diaconieën van gemeentes binnen de PKN gestuurd. Dankbaar zijn we dat daar veel positieve reacties op kwamen in de vorm van giften. Door deze giften en de steun van fondsen en particulieren konden we ook dit jaar weer volop werken aan het doel van de Stichting: het uitgeven van boeken, gericht op de praktijk van het kerkelijk leven, en deze voor een zodanige prijs op de markt brengen dat ze met name in Roemenië betaalbaar zijn. Een fonds waarvan we jaarlijks een belangrijke bijdrage ontvangen wordt over enkele jaren opgeheven. Daardoor is de financiële bijdrage vanaf dit jaar omlaaggegaan. Deze ontwikkeling noopt ons des te meer om op zoek te gaan naar andere bronnen die een vaste financiële basis kunnen geven aan het werk van de Stichting.

Alle boeken in onze serie worden uitgegeven met het oog op de praktijk van de predikant in de Hongaarstalige gebieden en worden aan de Protestantse Theologische faculteiten in Roemenië en Hongarije gebruikt.

De keuze van de boeken die wij (laten vertalen en) uitgeven wordt bepaald door de behoefte en belangstelling van de Hongaarse theologen, predikanten en studenten, door de vraag of ze geschikt zijn voor de Hongaarse context en door de vraag of ze een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en ondersteuning van theologie en kerk in het Hongaarstalig gebied. We overleggen daarover met de Adviesraad, die daartoe divers is samengesteld. Ook in 2021 bestond de adviesraad uit vier hoogleraren theologie uit Roemenië (uit de református, de unitarische en lutherse kerken), een hoogleraar theologie uit Hongarije, een gemeentepredikant uit Roemenië en een secretaris. Het verheugt het bestuur dat zowel de leden van de adviesraad als docenten en predikanten steeds vaker zelf suggesties doen voor de vertaling en het uitgeven van boeken. Naast de grote afname en het actieve gebruik van de boeken laat ook deze toenemende betrokkenheid zien dat het werk van de Stichting in een behoefte voorziet.

Lang niet altijd kunnen we (direct) een toezegging doen op een aanvraag, omdat er niet voldoende financiën zijn om alle gewenste boeken te kunnen laten vertalen en uitgeven. Na een positieve beslissing tot uitgave van een boek is het belangrijk dat we daarvoor de financiering kunnen vinden. Afhankelijk van de financiële mogelijkheden plannen we een uitgave in of plaatsen we een boek zonder nadere planning op een lijst van toekomstige projecten.

Alle boeken worden gedrukt in Roemenië en uitgegeven bij onze uitgeverij Exit in Kolozsvár (Cluj). Ze zijn in meerdere boekwinkels in Roemenië (Kolozsvár) en Hongarije (m.n. in Boedapest en Debrecen) te verkrijgen. Diverse docenten aan verschillende universiteiten verlenen ook hun medewerking aan verspreiding en verkoop. Ook in 2021 is er, ondanks de Coronacrisis, weer redelijk aantal boeken verkocht.

In april werd het in 2020 op de markt gekomen boek Ontvouwen gepresenteerd tijdens een Zoom-studieconferentie van predikanten uit Roemenië en Nederland.

Onze zusterstichting, de Professor Juhász István Stichting, sponsorde de aanschaf van het boek Ontvouwen door studenten van het Theologische Instituut te Kolozsvár, zoals ze ook de aanschaf van andere boeken door studenten steunt. Deze Stichting gaf dit jaar tevens aan alle theologiestudenten, docenten en medewerkers van het Theologisch Instituut een boekenbon cadeau, te besteden bij EXIT.

Dit jaar verschenen op de markt de eerder geplande uitgaven van 2 boeken van Jankelevitsch.

Helaas moesten we de geplande uitgave van ‘Christelijke Dogmatiek’ van Van der Kooi en Van de Brink vanwege het vele vertaal- en correctiewerk nogmaals doorschuiven, nu naar de zomer van 2022. Aan de Romerbrief (2e uitgave) van Karl Barth en deel 3 van Het verhaal gaat van Nico ter Linden werd gewerkt met de bedoeling die in 2022 op de markt te kunnen brengen. Ook is begonnen met de vertaling van Collaborative Practical Theology van dr. H.P. de Roest.

Besloten werd tot de vertaling van Facing decline, finding hope van Jeffrey D Jones. Ook werd besloten tot de vertaling van To heal a fractured world van Jonathan Sacks en van Paul. A Biography van Tom Wright: Echter, deze laatste twee boeken zijn voorlopig geparkeerd op de lijst van toekomstige projecten, omdat we hiervoor dit jaar de financiële middelen niet hadden.

Financiële samenvatting 2021

Totale uitgaven:  € 28.527,84    

De uitgaven bestaan voornamelijk uit druk- en vertaalkosten

Totale inkomsten: € 33.994,89

De inkomsten bestaan uit:

1. Saldo 2020:             € 18.222,86

2. Bijzondere giften: € 8.800

 • € 4.000,-  van het Solidariteitsfonds
 • € 2.000,-  van de Van Dijk Stichting via de Juhász Stichting
 • € 1.300,- van het Han Gerlachfonds
 • € 1.500,- van de diaconie van de PG Urk

3. Overige giften diaconieën en particulieren: € 2.630,-

4. Verkoop boeken 2020 en 2021: € 4.137,00

5. Diversen: € 205,03

Saldo per 1 januari 2022: € 5.467,05

Beleid en plannen komende jaren

Graag willen we elk jaar een aantal nieuwe boeken laten vertalen en uitgeven. Ook blijven we proberen nieuwe bronnen voor financiering te vinden.

In de planning voor komend jaar staan de uitgave van Christelijke Dogmatiek, Die Römerbrief en deel 3 van Het verhaal gaat. Komend jaar wordt in elk geval gewerkt aan de vertalingen  van Collaborative Practical Theology en Facing decline, finding hope. Daarnaast hopen we ook financiering te kunnen vinden voor de boeken waarvan al tot uitgave is besloten, maar waar we pas mee aan het werk kunnen gaan als er geld voor is.

Begroting 2022

Uitgaven:

 • Finale correctie Christelijke Dogmatiek € 1.500,-
 • Restant uitgave 2e Romerbrief € 4.000,-
 • Restant deel 3 Het verhaal gaat € 3.500,-
 • Deel Collaborative Practical Theology € 7.000,-
 • Deel Facing decline finding hopeog € 5.500,-
 • Nieuwe boeken € 9.500,-
 • Diversen (Boekpresentaties/reiskosten/bankkosten / website) € 1.500,-

Totaal: €  32.500,-

Inkomsten: 

 • Verkoop boeken:  €  2.000, – 
 • Van Dijk Stichting via Juhász Stichting €. 2.000, – 
 • Stichting Solidariteitsfonds €. 3.000, –
 • Giften diaconieën en particulieren €. 3.500, –
 • Juhász Stichting boeken voor studenten €. 3.250,- 

Subtotaal: €  13.750,-

 Saldo 1/1/2022                                                                                           €. 5.467,-

Totaal: €. 19.217,-

   Resultaat: € 19.217,-  

€ 32.500,00 –

——————

– €  13.283,00