Jaarverslag 2022 van de Stichting EXIT

(januari 2023)

Het jaar 2022 was een vruchtbaar jaar voor de Stichting Exit. Er kwamen liefst 3 vertalingen van boeken gereed, waaronder die van het langdurige project van “Christelijke Dogmatiek”. Daar zijn we erg blij mee.

Het bestuur vergaderde weer driemaal. In de afgelopen jaren leerden we dat digitaal vergaderen weliswaar niet ideaal is, maar af en toe wel handig aangezien de bestuursleden over het land verspreid wonen. Daarom besloten we voortaan eenmaal per jaar reistijd te besparen en digitaal te vergaderen. Het afgelopen jaar hebben we extra tijd gestoken in het updaten van allerlei documenten, zoals protocollen en contracten, en regelden we de voor bestuursleden verplichte UBO-registratie.
Ds. Margriet Gosker besloot aan het begin van 2022 na een jaar meekijken om af te zien van toetreding tot het bestuur. Aan het einde van het jaar mochten we tot onze vreugde toch een nieuw bestuurslid begroeten in ds. Emőke van Bolhuis-Szabó. Zij is predikant van de Hongaarse gemeenten in Den Haag en Rotterdam, komt uit Hongarije waar zij in Boedapest theologie studeerde, maar woont inmiddels al 17 jaar in Nederland.
Ook zijn we er in geslaagd een deskundige webmaster buiten het bestuur te vinden in de persoon van Téglásy Sándor.

Alle boeken in onze serie worden uitgegeven met het oog op de praktijk van de predikant in de Hongaarstalige gebieden. Een groot aantal wordt gebruikt aan de Protestantse Theologische faculteiten in Roemenië en Hongarije. Onze zusterstichting, de Professor Dr. Juhász István Stichting, sponsort de aanschaf van boeken door studenten van het Theologische Instituut te Kolozsvár (Cluj). Deze Stichting gaf dit jaar tevens aan alle theologiestudenten, docenten en medewerkers van het Theologisch Instituut een boekenbon als kerstcadeau, te besteden bij EXIT.

Alle boeken worden gedrukt in Roemenië en uitgegeven bij onze uitgeverij Exit in Kolozsvár. De uitgeverij nam in de loop van het jaar een aparte opslagruimte in gebruik. Dat betekent dat ook wij voor de opslag van onze boeken gaan betalen. De kunst zal daardoor voor ons zijn nog betere inschattingen van het aantal te drukken boeken te maken en de verkoop ervan goed door te laten lopen.

Onze boeken zijn in meerdere boekwinkels in Roemenië (Kolozsvár) en Hongarije (m.n. in Boedapest en Debrecen) te verkrijgen. Diverse docenten aan verschillende universiteiten verlenen ook hun medewerking aan verspreiding en verkoop. Sinds de tweede helft van 2022 is er in Roemenië ook iemand die zich speciaal als boekenverkoopster voor ons inzet, ds. Kovács Bella. Door haar is een mooie overzichtsfolder van onze boeken gemaakt. Ook in 2022 is er weer flink aantal boeken verkocht.

Van een grote uitgever in Boedapest ontvingen we het verzoek tot co-publicatie van een pastoraal-theologisch boek vanwege het afzetgebied dat we vertegenwoordigen. De uitgeverij zorgt voor de financiën en wij bieden ondersteuning in de vorm van het inslaan en distribueren van boeken. Dit is waardevol voor Exit en een grote erkenning. Wellicht geeft het in de toekomst voor ons meer mogelijkheden tot samenwerking.

Dit jaar verscheen op de markt deel 3 van “Het verhaal gaat” van Nico ter Linden. In september werd het gepresenteerd in Kolozsvár. De Juhász-stichting gaf aan alle studenten, docenten en niet-theologisch personeel deel 3 cadeau en aan de eerstejaarsstudenten ook deel 1 en 2. Ook verscheen de vertaling van “Facing decline, finding hope” van Jeffrey D. Jones. De thematiek van dit boek zal leidend zijn op een studieweek van Nederlandse en Hongaarse predikanten van 8 – 15 juni 2023 in Roemenië. Studenten en docenten zijn erg blij met de boeken.

Eindelijk kwam ook de vertaling van “Christelijke Dogmatiek: Een inleiding” van C. van der Kooi en G. van den Brink gereed en kon die het aan het einde van het jaar maar de drukker. Er is geen vergelijkbare literatuur voorhanden in het Hongaarse taalgebied en daarom wordt er zeer naar het verschijnen uitgekeken. Naar verwachting zal het boek als studieboek gebruikt worden in de Hongaarstalige theologische opleidingen in zowel Roemenië als Hongarije.
Doordat het vertaalproces veel meer tijd in beslag nam dan we vooraf hadden voorzien en er gaandeweg meerdere mensen bij betrokken moesten worden, alsmede door het gestegen prijsniveau zijn onze kosten hoger uitgevallen dan eertijds begroot. Omdat we het boek wel betaalbaar wilden houden voor de doelgroep, hebben we ons ingezet om extra steun van fondsen, diaconieën en particuliere donateurs te verkrijgen. We zijn er dankbaar voor dat dat is gelukt. De bijzondere actie die we voerden onder particulieren, diaconieën en fondsen waarbij dit boek als kerstgeschenk kon worden gegeven aan predikanten en theologen in Roemenië bracht ruim 5000 euro op. De steun van een fonds waarvan we jaarlijks een belangrijke bijdrage ontvingen is helaas beëindigd omdat zij de middelen niet meer hebben, maar een ander fonds heeft ons gelukkig ruimhartig gesteund.
Op 22 en 23 maart 2023 zal er in Kolozsvár een conferentie systematische theologie worden gehouden waar ook de beide auteurs van Christelijke Dogmatiek aan deel zullen nemen.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de vertaling van twee boeken die in de loop van 2023 zullen verschijnen: “Der Römerbrief”, 2e uitgave, van Karl Barth en “Collaborative Practical Theology” van prof. dr. Henk de Roest. Net als bij de meeste van de boeken die wij laten vertalen en uitgeven, komen ook deze boeken er op verzoek vanuit de Hongaarstalige kerken waarvoor ze bedoeld zijn.
Met de vertalingen van “To heal a fractured world” van Jonathan Sacks en van “Paul. A Biography” van Tom Wright, waartoe we vorig jaar besloten kon nog niet worden begonnen, omdat we daar ook het afgelopen jaar de financiële middelen nog niet voor hadden. We hopen dat dat in 2023 wel het geval zal zijn.
Lang niet altijd kunnen we (direct) een toezegging doen op een aanvraag, omdat er niet voldoende financiën zijn om alle gewenste boeken te kunnen laten vertalen en uitgeven. Na een positieve beslissing tot uitgave van een boek is het belangrijk dat we daarvoor de financiering kunnen vinden. Afhankelijk van de financiële mogelijkheden plannen we een uitgave in of plaatsen we een boek zonder nadere planning op een lijst van toekomstige projecten.

In 2023 is er een mooi jubileum: onze stichting bestaat dan 15 jaar. We gaan dat jaar tegemoet met het vertrouwen dat we predikanten en studenten in Roemenië en Hongarije ook dan weer kunnen ondersteunen met goede boeken voor een zodanige prijs dat ze daar betaalbaar zijn.

Financiële samenvatting 2022

Totale uitgaven:  € 29.507,61    

De uitgaven bestaan voornamelijk uit druk- en vertaalkosten

Totale inkomsten: € 37.585,62

De inkomsten bestaan uit:

 • Giften van fondsen, diaconieën en particulieren, waaronder bijzondere giften van het Solidariteitsfonds, de Van Dijk Stichting via de Juhász Stichting, het Han Gerlachfonds en Stichting Fundament
 • Verkoop van boeken, inclusief de Kerstactie en de steun van de Juhász István Stichting
 • Een renteloze lening van de Juhász István Stichting

Saldo per 1 januari 2023:             € 8.078,01

Beleid en plannen komende jaren

Graag willen we elk jaar een aantal nieuwe boeken laten vertalen en uitgeven die ons vanuit onze adviescommissie zijn aanbevolen. Daarvoor blijven we zoeken naar nieuwe bronnen voor financiering.
Komend jaar wordt in elk geval verder gewerkt aan de vertaling van “Collaborative Practical Theology” van Prof. Dr. Henk de Roest. Ook is er de voltooiing van de 2e Römerbrief in dit voorjaar waarvoor een gedeelte is gereserveerd in het saldo. We hopen te kunnen besluiten tot het in gang zetten van de vertaling en de uitgave van “To heal a fractured world” van Jonathan Sacks en van “Paul. A Biography” van Tom Wright. Dat zal afhangen van onze inkomsten.

Begroting 2023

Uitgaven:

 • Restant uitgave “Römerbrief” € 2.500,-
 • Deel “Collaborative Practical Theology” € 7.500,-
 • Nieuwe boeken, deels te financieren in 2023 € 21.500,-
 • Depot en distributie € 2.000,-
 • Diversen (Boekpresentaties/reiskosten/bankkosten / website) € 1.500,-

Totaal: €  35.000,-

Inkomsten: 

 • Verkoop boeken:  €  2.500, – 
 • Van Dijk Stichting via Juhász Stichting €. 2.000, – 
 • Giften diaconieën en particulieren €. 2.000, –
 • Juhász Stichting boeken voor studenten €. 2.500,- 
 • Diverse Stichtingen (naar wij hopen) € 8.000,-

Subtotaal: €  17.000,-

 Saldo 1/1/2023                                                                                           €. 8.078,-

Totaal: €. 25.078,-

Begroot tekort waarvoor we bijdragen zoeken om tot de gewenste uitgaven te kunnen komen:   

€ 25.078,-  

€ 35.000,00 –

——————

– €  9.922,00